Obec

Radslavice

Okres Vyškov

Zastupitelstvo obce

Složení  zastupitelstva pro volební období 2022-2026

 

Mgr. Jana Szkutová – starostka

Bc. Alžběta Zahradníčková, DiS. – místostarostka

Ing. Miloslav Dolejš – předseda kontrolního výboru

Ing. Jan Posolda – předseda finančního výboru

Ing. Lukáš Formánek – člen kontrolního výboru

Ing. Jan Školař – zastupitel

Jiří Navrátil – zastupitel 

 

členové výborů:

Jitka Ambrožová, DiS. – člen finančního výboru

Zdeněk Jelínek – člen finančního výboru

Helena Šmídová – člen kontrolního výboru

Lenka Konečná – předseda kulturního výboru

Ing. Romana Řičánková – člen kulturního výboru

 
Zastupitelstvo bylo zvoleno v počtu 7 členů.  
Zastupitelstvo obce vykonává zákonem o obcích svěřené nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté (2022-2026) Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Schází se podle potřeby. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž k platnosti usnesení je třeba souhlasu rovněž nadpoloviční většiny všech jeho členů.  Průběh jednání zastupitelstva se řídí jednacím řádem. 
 
Výbory zastupitelstva obce jsou iniciativní a kontrolní orgány.   
Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Počet členů výborů je vždy lichý. Schází se dle potřeby.  Výbory plní úkoly, kterými je pověřuje zastupitelstvo a ze své činnosti také zastupitelstvu odpovídají. Svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje ho předseda výboru. Usnesení je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru. Zápis předloží výbor zastupitelstvu obce. 
 
Rada obce  v Obci Radslavice není.